Očkování proti chřipce

05.11.2013 20:03
Očkování proti chřipce zdarma
Očkování proti chřipce zdarma

Preventivní program je určený pro pojištěnce VZP ČR bez omezení věku, kteří nemají očkovací látku hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je očkování proti chřipce hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pojištěncům:

 1. nad 65 let věku
 2. po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
 3. kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest nebo ledvin nebo diabetem
 4. umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory anebo pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Těmto skupinám nebude očkovací látka (či případný doplatek na ni) ani její aplikace proplacena v rámci tohoto programu.

Preventivní program „Očkování proti chřipce zdarma pro klienty VZP ČR“ bude zahájen 1. 10. 2013, jeho ukončení je 31. 12. 2013 nebo vyčerpáním finančních prostředků. Platební doklady musí mít datum nákupu očkovací látky od 1. 10. 2013. (Platební doklady s datem před 1. 10. 2013 mohou být uplatněny v programu Zdravý život nebo Zdravá rodina.)

Příspěvek bude činit max. 500 Kč dle výše částek na platebních dokladech. Skládá se ze dvou částí:

 1. příspěvek na očkovací látku
 2. příspěvek na aplikaci očkovací látky.


Chřipka

jako virové infekční onemocnění je vysoce nakažlivá, postihuje všechny věkové skupiny a může vyvolat epidemii až pandemii. Lidské onemocnění chřipkou nejčastěji způsobují chřipkové viry typu A a B a jen okrajově i typ C. Chřipkové viry typu A mohou infikovat nejen člověka, ale i zvířata, zatímco viry typu B mají výhradně lidského hostitele. Jako sezónní onemocnění se chřipka nejčastěji vyskytuje v zimních a časných jarních měsících. Jejím zdrojem bývá nakažený člověk nebo zvíře. Přenáší se kapénkovým způsobem, tj. kašláním, kýcháním apod.

Důležité informace pro získání příspěvku

Pro vyplacení příspěvku budou uznány platební doklady pouze za tyto dvě očkovací látky, z nichž si jednu klient vybere:

 1. Vaxigrip od společnosti Sanofi Pasteur
 2. Influvac od společnosti Abbott.

VZP ČR společně s výrobci vakcíny v rámci projektu doporučují maximální prodejní cenu očkovací látky:

 • u Vaxigripu ve výši  167 Kč
 • u Influvacu ve výši  146 Kč

Základní očkovací schéma: aplikuje se pouze jedna dávka.

Program je určen pro:

 • pojištěnce VZP ČR, kteří nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění. Bezdlužnost zjišťujeme u nositele příspěvku, tj. u pojištěnce, který se nechává očkovat.

Klienti přeregistrovaní k jiné pojišťovně (pokud je známo) se nemohou zapojit do programu.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána na přepážce nejpozději do 31. 12. 2013.

Klientovi se nezapočítávají za absolvované očkování žádné body do programu Zdravý život.

O vyplacení příspěvku může žádat:

 1. nositel příspěvku (tj. pojištěnec, který se nechává očkovat)
 2. rodič očkovaného dítěte
 3. osvojitel s rodičovskou zodpovědností při výchově dětí ve stejném rozsahu jako rodiče; proto se na něj vztahují stejná pravidla jako na biologické rodiče – zákonné zástupce. V tomto případě předloží soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
 4. opatrovník (vykonává vůči dítěti práva a povinnosti vymezené soudem). Doloží soudní rozhodnutí, ze kterého lze dovodit, že v běžných záležitostech řídí jednání dítěte a rovněž za něj jedná.
 5. poručník (hájí zájmy a spravuje záležitosti nezletilého dítěte v případě, že toto nemohou zajistit rodiče - zemřeli, byli zbaveni rodičovských práv nebo byli omezeni ve způsobilosti k právním úkonům)
 6. pěstoun (nemůže rozhodovat samostatně, je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte). Souhlas zákonných zástupců je možné nahradit například čestným prohlášením pěstouna o neznámém místě pobytu zákonného zástupce či nemožnosti jej kontaktovat.
 7. instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – v případě, že je dítě svěřeno do péče dětského domova, kojeneckého ústavu, sociálního ústavu apod. a tato instituce žádá pro dítě (pojištěnce VZP ČR) poskytnutí finančního příspěvku, lze příspěvek vyplatit této instituci, pokud doloží svěření dítěte do péče a prokáže náklady spojené s nákupem očkovací látky. Je vhodné přiložit souhlas zákonného zástupce (není to podmínkou).


Klient obdrží příspěvek na základě předložení:

 1. originálního platebního dokladu o zaplacení vakcíny v českých korunách s datem od 1. 10. 2013 do data ukončení programu do 31. 12. 2013
 2. platebního dokladu za aplikaci vakcíny.

Příspěvek je vyplácen převodem na účet klienta nebo v hotovosti. V případě, že na pracovišti VZP ČR není možno vyplatit příspěvek v hotovosti a současně klient nemá zřízený bankovní účet, je možné vyplatit příspěvek poštovní poukázkou.

 

Zpět